SEP Annual Sponsor Meeting

Death Valley, April 11-14, 2016

List of Participants
 1. Hong Liang
 1. Yubo Yue
 1. Jun Cai
 1. Xukai Shen
 1. Francesco Perrone
 2. Ronqxin Huang
 3. Yunfeng Li
 4. Zhigang Zhang
 1. Dimitri Bevc
 2. Guojian Shan
 1. Chenqbo Li
 1. Carlo Fortini
 1. Musa Maharramov
 2. Thomas Dickens
 1. William Schneider
 1. Faqi Liu
 2. Scott Morton
 1. Rodrigo Fellcio
 1. Sean Crawley
 2. Alejandro Valenciano
 3. Linqyun Qui
 4. Sergey Frolov
 1. Maksyn Kryvohuz
 2. Xuefeng Shang
 1. Jianiei Zhang
 1. Francois Audebert
 2. Fuchun Gao
 1. Garret Flagg

================